تحقق بی طرفی شبکه با تصویب قانون اخیر در آمریکا مشکل‌تر از همیشه شد،

تحقق بی طرفی شبکه با تصویب قانون اخیر در آمریکا مشکل‌تر از همیشه شد

بی‌طرفی شبکه مرده است؛ یا حداقل اکنون و با اتفاقات اخیر دیگر نمی‌توان امیدی به حفظ آن داشت! سه روز پیش در یک رأی‌گیری سه به دو، کمیسیون ارتباطات فدرال معیاری را تصویب کرد تا قوانین سخت‌گیرانه بی‌طرفی اینترنت را حذف کند؛ کمیسیون این قوانین را ۲ سال پیش تعیین کرده بود. این قوانین به […]